Bekunis kapsule

Bekunis kapsule
Šifra:
L789
Cena:526,00 RSD
Ukupno glasova: 0

UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Bekunis® 20mg ukupnih hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B, gastrorezistentna obložena tableta Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bekunis®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


ŠTA JE LEK BEKUNIS I ČEMU JE NAMENJEN?
Bekunis® gastrorezistentna tablete sadrže plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B. Hidroksiantracenski derivati prisutni u plodu sene (senozidi i rein antron) imaju laksativni efekat, koji se ostvaruje posredstvom dva različita mehanizma. Oni deluju istovremeno na motilitet debelog creva i na sekreciju u debelom crevu. Kao rezultat toga dolazi do povećanja koncentracije tečnosti i elektrolita u lumenu kolona, što će omogućiti defekaciju. Bekunis® preparat se koriste za kratkotrajnu upotrebu kod povremene opstipacije.


ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BEKUNIS?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lek Bekunis ne smete koristiti:
Bekunis® preparate nemojte upotrebljavati:
-  Ukoliko ste alergični na aktivnu susptancu
-  U slučaju crevne opstrukcije i stenoze, atonije, appendicitis-a (zapaljenje slepog creva), zapaljenskih crevnih bolesti (kao što su Crohn-ova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u stomaku nepoznatog porekla, teške dehidratacije sa gubitkom vode i elektrolita.
-  Upotreba Bekunis® preparata je kontraindikovana kod dece mlađe od 12 godina.


Kada uzimate lek Bekunis®, posebno vodite računa:
Deca (starija od 12 godina) ne smeju da koriste ovaj lek duže od 7 dana bez konsultacije lekara. Potrebno je da pacijenti koji koriste srčane-glikozide, antiaritmike, lekove koji izazivaju QT prolongaciju, diuretike (lekove za izmokravanje), adrenokortikosteroide ili proizvode koji sadrže koren sladića pre upotrebe Bekunisa konsultujte lekara. Kao i druge laksative i proizvode sene ne treba da koriste pacijenti sa nedijagnostifikovanim akutnim ili upomim gastrointestinalnbim problemima, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati znake potencijalnog ili postojećeg crevnog zastoja (ileus-a). Ukoliko postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je istražiti uzrok konstipacije (zatvora). Izbegavati dugotrajnu upotrebu laksativa. Stimulirajuća laksantna sredstva ne smeju se koristiti duži vremenski period (duže od dve nedelje) bez konsultacije lekara. Ukoliko se stimulativni laksativi koriste duži vremenski period može doći do oštećenja funkcije creva, kao i do stva- ranja zavisnosti od laksativa. Proizvode sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu postići dijetetskim merama. Ukoliko ovaj lek koriste pacijenti koji su nesposobni da kontrolišu defekaciju, potrebno je u kraćim intervalima menjati pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom. Kod pacijenta sa bubrežnim poremećajima može nastati elektrolitni disbalans. Primena drugih lekova                                                         


Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje vise ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućno- sti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


Ukoliko koristite srčane-glikozide, antiaritmike, tiazide, diuretike ili kortikosteroide morate izbegavati dugotrajnu (hroničnu) upotrebu Bekunis® preparata jer može doći do poremećaja elektrolita odnosno gubitaka kalijuma.


Uzimanje leka Bekunis sa hranom ili pićima Primena leka Bekunis® u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Trudnoća:
Ne postoje podaci o neželjenim dejstvima ili štetnim efektima na trudnoću i fetus kada se Bekunis® proizvodi koriste na preporučeni način. Obzirom da postoje eksperimentalni podaci koji se odnose na genotoksični rizik kada su u pitanju odredeni antranoidi, kao što su emodin i aloa-emodin, preporučuje se da se izbegava upotreba Bekunis® preparata tokom prva tri meseca trudnoće. Bekunis® proizvodi se mogu upotrebljavati samo intermitentno ukoliko druge mere (kao što je promena ponašanja ili dijetetske mere) nisu dali rezultate.


Laktacija:
Obzirom da nema dovoljno podafaka o ekskreciji mefabolita u majčino mleko, upotreba Bekunis® preparafa fokom dojenja se ne preporučuje. Male količine razgrađenih produkata plodova sene, koji imaju laksativni efekat, kao što je rein, prolaze u majčino mleko, međutim laksativni efekti kod dojenčadi nisu zapaženi. Ne preporučuje se primena leka u periodu frudnoće i dojenja.


Uticaj leka Bekunis® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama nije poznat.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Bekunis:
Nemojte uzimati Bekunis® gasfrorezistentne obložene tablete ukoliko imate alergiju na bilo koji od pomoćnih sastojaka medicinskog proizvoda (vidi Sastav). Lek sadrži neke od šećera. U slučaju netolerancije na neke od tih šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe leka.


KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BEKUNIS?
-  Ukoliko mislite da lek BEKUNIS® suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
-  Maksimalna dnevna doza hidroantracenskih glikozida je 30mg.
-  Adolescenti preko 12 godina starosti, odrasli, stari: Jedna gastrorezistentna obložena tableta dnevno.
-  Deca (starija od 12 godina) ne smeju da koriste ovaj lek duže od 7 dana bez konsultacije lekara. 
-  Obično je dovoljno da se ovaj preparaf uzima 2 do 3 puta nedeljno.
-  Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 12 godina (videti poglavlje Kada ne smete uzimati Bekunis®).


Način primene:
Gastrorezistentnu fabletu popiti uz malo fečnosti, uveče pred spavanje.


Dužina upotrebe:
Pacijenti kod kojih postoji potreba za upotrebom Bekunisa više od 1 - 2 puta nedeljno treba da su pod medicinskim nadzorom. Ukoliko tokom upotrebe preparata simpfomi i dalje perzistiraju, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta. Bekunis® preparate ne treba upotrebljavati duži vremenski period (više od dve nedelje) bez konsultacije lekara.


Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što je trebalo:
Glavni simptomi predoziranja/zloupotrebe su: bol u vidu grčeva, teška dijareja sa posledičnim gubitkom tečnosti i elektrolita (potrebna je nadoknada). Dijareja može dovesti do gubifka kalijurfta, što može izazvafi srčane poremećaje i mišićnu asteniju, naročito u slučaje- vima kada se Bekunis® preparati istovremeno koriste sa srčanim glikozidima, diureticima, adrenokorfikosteroidima i proizvodima koji sadrže koren sladića. Terapija predoziranja podrazumeva nadoknadu tečnosti. Potrebno je pratifi elektrolite, naročifo kalijum. Ovo je od posebnog značaja kod starih pacijenata. Hronično predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može dovesti do nasfanka toksičnog hepatitisa.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste zaboravili da uzmete Bekunis® tabletu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem sledeće.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Bekunis:
Ne menjajte način uzimanja i nemojte prekidati sa uzimanjem Bekunis® gastrorezistentnih obloženih fableta, a da prethodno o fome niste obavestili Vašeg doktora.


MOGUĆA NEZELJENA DEJSTVA
Može doći do pojave alergijskie reakcije sa osećajem svraba, koprivnjačom, lokalnim ili generalizovanim egzantemom (osipom). Bekunis® preparati mogu izazvati bol u stomaku, grčeve, tečnu stolicu-naročito kod pacijenata sa iritabilnim kolonom. Medutim, ovi simptomi mogu biti posledica individualnog predoziranaj, što zahteva smanjenje doze. Hronična upotreba može dovesti do pore- mećaja mefabolizma tečnosti i eltrolita, uz pojavu albuminurije i hematurije (pojava albumina i krvi u mokraći). U daljem toku, hronična upotreba može prouzrokovati pigmentaciju sluznice digestivnog trakfa (pseudomelanosis coli), koja se obično povlači nakon prekida upotrebe preparata. Tokom terapije, pod uticajem metabolita može doći do pojave žućkaste ili crveno-braon prebojenosti urina (zavisno od pH). Ovo nema klinički značaj.


Rok upotrebe
Rok upotrebe: 3 (tri) godine.


Stabilnost otvorenog pakovanja: 6 meseci.


Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


DODATNE INFORMACIJE:
Šta sadrži lek Bekunis®:

Aktivne supstance su: Jedna gastrorezistentna obložena tableta sadrži: Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.Ostali sastojci su: laktoza, bezvodna; saharoza; talk; celuloza, mikrokristalna; metakrilna kiselina-etilakrilat kopoilimer (1:1); kalci- jum karbonaf; silicijum-dioksid, metilovani; fitan-dioksid (E 171); želatin; magnezijum-stearat; arapska guma; glukoza, bezvodna; makro-gol 6000; polisorbat 80; stearinska kiselina; vosak, glikolni; karmeloza-nafrijum.


Kako izgleda lek Bekunis® i sadržaj pakovanja
-  U kartonskoj kutiji kontejner sa 45 gastrorezisfentnih obloženih tableta
-  U kartonskoj kutiji kontejner sa 100 gastrorezistentnih obložrenih tableta
 


Nosilac dozvole i Proizvodač

Nosilac dozvole: Actavis DOO, Đorda Stanojevića 12, 11070 N.Beograd, Srbija

Proizvođač: roha arzneimittel GmbH, Rockwinkeler HeerstraBe 100, 28355 Bremen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:
Januar 2010

Režim izdavanja leka
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Pakovanje: 45 i 100 dražeja.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Slični proizvodi