Fluimucil 600mg

Fluimucil 600mg
Šifra:
L517
Cena:362,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.


Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 10 dana, obavezno posetite Vašeg lekara.


Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:
FLUIMUCILL 600, 600mg, šumeća tableta.


Nezaštićeno, generičko ime:
Acetilcistein.

Sadržaj aktivnih supstanci:
600mg acetilcisteina.


Sadržaj pomoćnih supstanci:
Aspartam; limunska kiselina, bezvodna; aroma limuna; natrijum-hidrogenkarbonat.


Šta je Fluimucil 600 i čemu je namenjen?
Fluimuci je mukolitik i namenjen je za lečenje poremećaja disajnih organa praćenih prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta kao što su: akutni bronhitis, hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija.


Sastav:
Jedna šumeća tableta (1,9g) sadrži:
Aktivna supstanca: acetilcistein 600mg pomoćne supstance: aspartam; limunska kiselina, bezvodna; aroma limuna; natrijum-hidrogenkarbonat.


Kako Fluimucil 600 deluje?

Acetilcistein, aktivna supstanca leka Fluimucil, je mukolitičko sredstvo. Smanjuje viskoznost, kako nepurulentnog tako i purulentnog mukusa i drugih sekreta. Ovaj mukolitički efekat acetilcisteina zasniva se na otvaranju disulfidnih veza mukoproteina, čime se mukoproteini depolimerizuju. Ovaj efekat acetilcistein ostvaruje pomoću svojih sulfhidrilnih grupa (SH grupa)
Acetilcistein ispoljava i direktno antioksidantno dejstvo, zahvaljujući svojim slobodnim SFI grupama
Acetilcistein povećava aktivnost cilija i brzinu kretanja mukusa u bronhijama. Acetilcistein je, isto tako, specifičan antidot kod trovanja paracetamolom


Kada se Fluimucil 600 upotrebljava?
Fluimucil se upotrebljava kod bolesti disajnih organa praćenih prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta kao što su: akutni bronhitis, hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija.


Šta morate da pročitate pre upotrebe leka?
Upozorite lekara ako uzimate i druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Kada ne smete uzimati lek?
Ako je poznata preosetljivost na acetilcistein ili na bilo koju pomoćnu komponentu leka Fluimucil 600.
Zbog sadržaja aspartama, ne primenjivati Fluimucil kod pacijenata obolelih od fenilketonurije.


Ukoliko bolujete od aktivnog gastričnog ili duodenalnog ulkusa. Status astmatikus.


Upozorenja i mere opreza:

Fluimucil obazrivo primenjivati kod osoba obolelih od bronhijalne astme, pratiti bolesnika i ukoliko dođe do bronhospazma, lečenje se mora odmah prekinuti.
Obazrivo primenjivati lek kod starijih osoba sa respiratornom insuficijencijom.
U slučaju da dođe do omekšavanja i razvodnjavanja prekomerne količine sekreta, naročito kod male dece i teško obolelih nepokretnih osoba, neophodno je obezbediti mogućnost sukcije sekreta.
Kod osoba sa smanjenom sposobnošću iskašljavanja uz terapiju acetilcisteinom primeniti i respiratornu fizikalnu terapiju.


Primena u trudnoći i dojenju:
Iako ispitivanja leka Fluimucil na životinjama nisu pružila bilo kakve dokaze u pogledu teratogenog dejstva, njegova primena za vreme trudnoće i laktacije treba da se odvija, kao i kada su i drugi lekovi u pitanju, samo u slučaju postojanja stvarne potrebe i pod neposrednim lekarskim nadzorom.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama:
Nema dokaza da Fluimucil može modifikovati pažnju ili vreme reagovanja.


Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove:

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i tek koji se nabavlja bez lekarskog recepta
Acetilcistein povećava koncentraciju cefuroksima u bronhijalnom sekretu
U slučaju primene ovog leka sa antitusicima, može doći do retencije sekreta kao posledice smanjenog refleksa kašlja
Pri oralnoj primeni, u literaturi nije bilo opisanih slučajeva interakcija drugih lekova sa acetilcisteinom. Poželjno je ne mešati druge lekove sa rastvorom leka Fluimucil


Kako se fluimucil 600 upotrebljava?
Kod akutnih simptoma lečenje se primenjuje 5 do 10 dana. Kod hroničnih simptoma lečenje se može nastaviti i duži vremenski period pod nadzorom lekara.


Ukoliko ste uzeli više leka nego što bl trebalo?
Pri oralnoj primeni leka nisu zapaženi nikakvi posebni simptomi i znaci čak ni kod osoba lečenih visokim dozama acetilcisteina.
Ako je potrebno, primeniti posturalnu drenažu i bronhoaspiraciju. Nema izveštaja o slučajevima predoziranja.


Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek fluimucil 600:
Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


Neželjena dejstva leka:
Lek se dobro podnosi. Pri oralnoj primeni leka, u retkim slučajevima može doći do pojave mučnine i povraćanja, veoma retko može doći do reakcija preosetljivosti kao što su urtikarija i bronhospazam.
U slučaju pojave bilo kakvih neželjenih dejstava, prekinuti primenu leka.


Čuvanje:
Lek Fluimucil čuvati na temperaturi ispod 30°C.
Čuvati lek van domašaja dece!


Rok upotrebe:
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!
Ovaj se datum odnosi na proizvod u neoštećenom pakovanju i adekvatno čuvan.
Rastvoren lek odmah upotrebiti!


Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
Bonifar d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 87/1, 11070 Novi Beograd

Naziv i adresa proizvođača:
ZAMBON SWITZERLAND Ltd, Via Industria 13, Cadempino – Switzerland


Pakovanje: 10 šumećih tableta


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.