Febricet sirup

Febricet sirup
Šifra:
L419
Cena:242,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog iekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:
-  Šta je lek FEBRICET i čemu je namenjen
-  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FEBRICET
-  Kako se upotrebljava lek FEBRICET
-  Moguća neželjena dejstva
-  Kako čuvati lek FEBRICET
-  Dodatne informacije


ŠTA JE LEK FEBRICET I ČEMU JE NAMENJEN?
-  FEBRICET sirup sadrži analgetik/antipiretik paracetamol, koji ublažava bol i snižava povišenu temperaturu.
-  FEBRICET sirup je namenjen za lečenje slabih do umereno jakih bolova (glavobolja, zubobolja, menstrualni bolovi), za simptomatsku terapiju gripoznih stanja, prehlade i povišene temperature posle vakcinacija dece od 3 meseca do 12 godina.


ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FEBRICET?

Lek FEBRICET ne smete koristiti kod:
-   Postojanja alergije (preosetljivosti) na paracetamol ili na bilo koji drugi sastojak u preparatu (videti sastav leka)
-   Ozbiljnog oboljenja jetre i bubrega


Kada uzimate lek FEBRICET posebno vodite računa:
-  Ukoliko dete uzima i neke druge lekove, obavezno proveriti da li sadrže paracetamol
-  Obavezno se posavetovati sa lekarom kako se ne bi premašila maksimalna preporučena doza
-  Upotreba leka dovodi do brzog snižavanja povišene temperature. Obavezno se obratite lekaru ukoliko se povišena temperatura ne snizi ili potraje. Ukoliko se stanje pogorša ili primetite znake novog oboljenja
-  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka


Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nahaviti bez lekarskog recepta.


Istovremena upotreba FEBRICET sirupa sa preparatima koji sadrže paracetamol povećava mogućnost oštećenja jetre. Paracetamol i u malim dozama može potencirati dejstvo lekova protiv zgrušavanja krvi. Lekovi koji se koriste za lečenje padavice mogu pri istovremenoj upotrebi sa paracetamolom povećati rizik od oštećenja jetre. Treba ograničiti upotrebu paracetamola u samolečenju kod osoba koje redovno uzimaju lekove u terapiji padavice-epilepsije. Paracetamol dat bolesnicima koji se redovno leče fenotiazinima (lekovi za lečenje psihijatrijskih oboljenja) može izazvati izraženo sniženje telesne temperature.


Uzimanje leka FEBRICET sa hranom ili pićima:
Prilikom istovremene primene alkohola i paracetamola, može doći do oštećenja jetre.


Primena leka FEBRICET u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što poćnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom iIi farmaceutom.
 


Ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni, obratite se Vašem lekaru. Ovaj lek ne treba primenjivati ako ste trudni ili dojite.

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uticaj leka FFBRICET na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama:
Nema podataka da paracetamol utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka FEBRICET:
-  Lek ne koristite ukoliko ste preosetljivi na neku od pomoćnih supstanci! U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
-  Sadrži 0,25g saharoze u dozi.
-  Ovo treba uzeti u obzir ukoliko se sprovodi dijeta sa ograničenim unosom šećera ili kod pacijenata koji boluju od šećeme bolesti.


KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FEBRICET?
Lek FEBRICET uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom!


DOZIRANJE:
-  Deci mlađoj od tri meseca, primenjivati samo po preporuci lekara, po 10 mg/kg. Kod dece mlađe od tri meseca ne davati Iek duže od 2 dana bez konsultacije lekara
-  Od 3 meseca do 1 godine 2,5 - 5ml (1/2 do 1 mala kašika sirupa)
-  Od 1 do 5 godina: 5 - 10ml (1 do 2 male kašike simpa)
-  Od 6 do 12 godina: 10 - 20ml (2 do 4 male kašike sirupa), 3-4 puta dnevno

Kada je potrebno ove doze mogu se ponavljati svakih 4-6 sati (maksi- malno 4 doze u toku 24 sata).


NAČIN PRIMENE:
Oralna primena.


UČESTALOST DOZA:
Najviše 4 preporučene doze u toku 24 časa.

Interval izmedu doza treba da bude duži od 4 časa.

Tokom upotrebe leka ne premašivati preporučene doze.


TRAJANJE TERAPIJE:
Lek ne upotrebljavati tokom dužeg perioda bez saveta lekara, posebno ukoliko simptomi potraju duže od 3 dana.

Ako ste uzeli više leka FEBRICET nego što je trebalo:
Simptomi predoziranja paracetamolom su u prvih 24 sata bledilo, mučnina, povraćanje, gubitak apetita i bol u trbuhu.

Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu leka FEBRICET sirupa od onoga što Vam je preporučeno ili osetite neke od ovih simptoma, odmah se obratite Vašem lekaru. farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

Ako ste zaboravili da uzmete lek FEBRICET:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko stc preskočili da uzmete đozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek FEBRICET:
Ne prekidajte lečenje lekom FEBRICET bez saveta Vašeg lekara.

Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:
LEK FEBRICET kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (učestalost je manja od 1 na 100 pacijenata):
-  Oštećenje bubrega i jetre.

Neželjena dejstva koja se javljaju retko (učestalost je manja od I na 1000 pacijenata):
-  Rakcije preosetljivosti (otok lica, koprivnjača, grč disajne muskulature, otežano disanje)
-  Sniženje krvnog pritiska
-  Poremećaj svesti.

Neželjena dejstva koja se javljaju veoma retko (učestalost je manja od I na 10000 pacijenata):
-  Trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica u krvi koje imaju značajnu ulogu u zgrušavanju krvi)
-  Agranulocitoza (smanjenje broja belih kn nih zmaca što može dovesti do pojave infekcija)

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


KAKO ČUVATI LEK FEBRICET?
-  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
-  Čuvati na temperatuti do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštitc od svetlosti.

Rok upotrebe:
3 (tri) godine.

Nemojt koristiti lek FEBRICET posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


Čuvanje:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


DODATNE INFORMACIJE:

Šta sadrži lek FFEBRICET?
FEBRICET 120mg/ 5ml, sirup

Aktivne supstance su: Aktivna supstanca je paracetamol. 5ml sirupa sadrži 120mg paracetamola.
Ostali sastojci su: Propilenglikol. saharoza. metilceluloza 15mPa, hidroksietilceluloza 5500 mPa. etanol 96%, kalijum-sorbat, saharin-natrijum dihidrat, limunska kiselina. monohidrat. FDC yellowNoC.I. 15985 (E 110), aroma guarane veštačka voda, prečišćena.


Kako izgleda lek FEBRICET i sadržaj pakovanja?
FEBRICET 120mg/ 5ml, sirup

Tamne boce od stakla, hidrolitičke otpomosti tip III sa zatvaračem od polipropilena.
Jedna mala kašika (5ml) FEBRICET sirupa sadrži 120mg paracetamola.
Sirup (bistar rastvor, narandžaste boje, specifičnog mirisa i ukusa na guaranu).

Nosilac dozvole i Proizvođač:

Nosilac dozvole: Hemofarm A.D.. Beogradski put bb, 26300 Vršac. Republika Srbija.
Proizvodač: Hemofarm A.D.. Beogradski put bb. 26300 Vršac. Republika Srbija.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Novembar, 2008.

Režim izdavan ja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskoe recepta.

Broj i datum dozvole:
4137/2008/12        14.11.2008.


Pre upotrebe detaljno procitati uputstvo! O indikacijama, merama opreza i nezeljenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!