Rheumon gel

Rheumon gel
Šifra:
L575
Cena:384,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Rheumon®
gel 5% etofenamat


UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Ime leka, oblik, jačina i pakovanje Rheumon® gel, 5%, tuba, 1 x 40g u kartonskoj kutiji


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj tek možete kupiti bez iekarskog recepta, za lečenje biažih boiesti bez pomoći Vašeg iekara.
Pored toga, potrebno je da pažijivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobiii najboije rezuitate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete požeieti da ga ponovo pročitate.
Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija iii savet, obratite se iekaru ili farmaceutu.
Ukoiiko se Vaši simptomi pogoršaju iii Vam ne bude boije, obavezno posetite Vašeg lekara!


Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik: Rheumon®
Nezaštićeno, generičko ime: etofenamat


Sadržaj aktivnih supstanci: 1g gela sadrži 50mg etofenamata
Sadržaj pomoćnih supstanci: Masni alkohol-poliglikol-etar; macrogol 400; natrijum-hidroksid, poliakrilna kiselina, izopropil-alkohol, prečišćena (destilovana) voda.


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
MEDA Pharmaceuticals Svvitzerland GmbH - Predstavništvo, Kumodraška 241 b, Beograd


ŠTA JE LEK Rheumon® gel 5% I ČEMU JE NAMENJEN?
Rheumon® gel 5% je lek za spoljašnju, lokalnu primenu.


SASTAV:
Farmaceutski oblik i sadržaj: Gel, 1g gela sadrži 50mg etofenamata.


PAKOVANJE:
Tuba sa 40g gela u kartonskoj kutiji. br. rešenja 571/2007/12 od 01.03.2007


KAKO LEK Rheumon® gel 5% DELUJE?
Etofenamat, aktivna supstanca Rheumon® gela 5%, spada u grupu nesteroidnih antireumatika (za lečenje reumatizma) i ima antizapaljensko (antiflogističko) i analgetsko (protiv bola) dejstvo.


KADA SE LEK Rheumon® gel 5% UPOTREBLJAVA?
Za spoljašnju dodatnu simptomatsku terapiju takozvanih tupih povreda. Tupe povrede podrazumevaju: modrice, istegnuća i uganuća, kao posledica sporta ili svakodnevnih aktivnosti , koje su najčešće praćene bolom, otokom, povremeno i modricama.


ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA?
Upozorite lekara ako uzimate druge iekove, imate neku hroničnu boiest, neki poremećaj metaboiizma, preosetijivi ste na iekove iii ste imaii aiergijske reakcije na neke od njih.


KADA NE SMETE UZIMATI LEK?
-  Ukoliko ste preosetljivi (alergični) na etofenamat ili bilo koji drugi sastojak Rheumon® gela 5% ili neki drugi analgetik i antireumatski lek (nesteroidni antiinflamatorni lek).
-  Lek ne sme da se primenjuje na: otvorene povrede, upaljenu ili inficiranu kožu, na kožu sa ekcemom, kao ni na sluznice.


Deca i mlade osobe
-  Rheumon® gel 5% se ne sme koristiti kod dece i mladih osoba, jer nema iskustvenih podataka za navedenu starosnu grupu.


UPOZORENJAI MERE OPREZA:
-  Pazite da deca ne dodiruju rukama delove kože tretirane ovim lekom.
-  Pazite da Rheumorp gel 5% ne dospe u oči.


Neophodne su specljalne mere opreza prilikom upotrebe Rheumon® gela 5%:
-  Ukoliko imate astmu, polensku groznicu, oticanje sluznice nosa (nosne polipe), hroničnu opstruktivnu bolest pluća ili hroničnu infekciju disajnih puteva, posebno ako su kombinovane sa simptomima sličnim polenskoj groznici.
-  Ukoliko se kod Vas razviju reakcije preosetljivosti, kao što su kožne reakcije, svrab ili osip poput koprivnjače nakon upotrebe drugih supstanci.


PRIMENAU TRUDNOĆI I DOJENJU:
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
-  Rheumon® gel 5% ne sme da se primenjuje u periodu trudnoće, jer nema adekvatnog iskustva o bezbednosti upotrebe kod žena u periodu trudnoće, a tokom eksperimenata na životinjama je došlo do oštećenja fetusa nakon sistemske upotrebe etofenamata. U periodu dojenja, Rheumon® gel 5% može se primeniti samo na manjim površinama kože i u kraćem vremenskom intervalu.


UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA:
Rheumon® gel 5% ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.


NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE?
-  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na iekove koje više ne pijete, kao i na iekove koje pianirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
-  Dosadašnje iskustvo je pokazalo da nisu neophodne posebne mere opreza za bezbednu upotrebu Rheumon® gela 5%.


KAKO SE LEK Rheumon® gel 5% UPOTREBLJAVA?
-  Rheumon gel 5% uvek primenjujte tačno onako kako je objašnjeno ovim uputstvom. Ukoliko mislite da lek Rheumorfi gel 5% suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
-  Količina Rheumon® gela 5%, koja se primenjuje na obolele delove tela u velikoj meri zavisi od prirode i težine povrede; pa prema tome dole navedene informacije predstavljaju prosečne vrednosti. Ukoliko lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza Rheumon® gel 5% je tri puta dnevno. Zavisno od veličine bolne regije, neophodno je naneti sloj gela dužine oko 10 cm, što odgovara 3g gela (150mg etofenamata). Maksimalna dnevna doza za Rheumon® gel 5% iznosi 9g gela, što odgovara 450mg etofenamata.
-  Isključivo za spoljašnju upotrebu! Ne gutati!
-  Rheumon® gel 5% se primenjuje u tankom sloju na obolele delove tela i nežno utrljava u kožu. Pre postavljanja zavoja, Rheumon® gel 5% treba da se suši na koži nekoliko minuta. Ne preporučuje se primena sa okluzivnim zavojem (plastičnim gipsom). Vaš lekar oe odlučiti o dužini trajanja terapije. Uobičajeno, jednonedeljni tretman bi trebalo da bude dovoljan. Nije potvrđena terapijska efikasnost nakon duže primene.


UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO Bl TREBALO:
-  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rheumon® gel 5% nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
-  Ukoliko ste preterali sa preporučenom dozom na kožu, odstranite gel i isperite ga vodom. Ukoliko ste upotrebili preterane količine ili nehotice naneli Rheumon gel 5%, obavestite svog lekara.


UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK Rheumon® gel 5%:
-  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lekl


NEŽELJENA DEJSTVA LEKA:
-  Kao i drugi lekovi, Rheumon gel 5% može izazvati neželjena dejstva, iako ne kod svih pacijenata.

Procena neželjenih dejstava se zasniva na sledećoj učestalosti informacija:
-  Vrlo često: češće od 1 od 10 lečenih pacijenata
-  Često: ređe od 1 od 10, češće od 1 od 100 lečenih pacijenata
-  Povremeno: ređe od 1 od 100, češće od 1 od 1.000 lečenih pacijenata
-  Retko: ređe od 1 od 1.000, češće od 1 od 10.000 lečenih pacijenata
-  Veoma retko: ređe od 1 od 10.000 lečenih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve

-  Povremeno mogu nastati lokalne reakcije kože, kao: crvenilo, svrab, peckanje, osip, ponekad udružen sa bubuljicama ili koprivnjačom.
-  U retkim slučajevima, Rheumon® gel 5% može izazvati reakcije preosetljivosti ili lokalne alergijske reakcije (kontaktni dermatitis).
-  Ukoliko se Rheumon® gel 5% primenjuje na veće površine kože, tokom dužeg vremenskog intervala, neželjena dejstva će uticati na specifični sistem organa ili ceo organizam kao što se može desiti pod određenim okolnostima nakon sistemske upotrebe etofenamata što ne može biti isključeno.

Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno ovim uputstvom, molimo Vas, navedite ga svom lekaru ili farmaceutu.


Koje mere morate primeniti da biste sprečili neželjena dejstva?
-  Kada prekinete sa upotrebom leka, obično kožne reakcije brzo nestanu. Prema tome, nikakve druge mere nisu potrebne.
-  Ukoliko se bilo koje neželjeno dejstvo pogorša, ili se javi neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, odmah obavestite svog lekara ili farmaceuta.


ČUVANJE I ROK UPOTREBE:

ČUVANJE:
Držati lek Rheumon® gel 5% van domašaja decel
Uslovi čuvanja:
Lek čuvati na temperaturi ispod 25°C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


ROK UPOTREBE:
-  Ne upotrebljavajte ovaj lek nakon isteka roka upotrebe, odštampanog na spoljašnjem pakovanju.
-  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:
-  Nakon prvog otvaranja tube, proizvod možete koristiti narednih 12 nedelja.


NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ: Meda pharmaceuticals


POSEBNE MERE UNIŠTAVANJANEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA:
Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odlagati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA:
Mart, 2007.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.