Efferalgan 150mg - za decu

Efferalgan 150mg - za decu
Šifra:
L490
Cena:199,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.


Zaštičen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:
Efferalgan 150mg, supozitorije

Nezaštićeno, generićko ime:
Paracetamol


Sadržaj aktivnih supstanci:
Jedna supozitorija sadrži:
Paracetamol 150 mg
 


Sadržaj pomoćnih supstanci:
Čvrsta mast (biljnog porekla).
 


Šta je lek efferalgan 150 mg, supozitorije i čemu je namenjen?
Lek sadrži paracetamol.
Koristi se za suzbijanje blagih do umereno jakih bolova i/ili sniženje povišene temperature. Namenjen je za primenu kod stanja kao što su: glavobolja, zubobolja, bolovi u mišićima, stanja slična gripu.
Lek je namenjen deci težine od 8 do 12 kg (starosti od oko 6 do 24 meseca).
Pažljivo pročitajte deo "Doziranje".
Postoje različite jačine paracetamola za decu različite težine: posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


Šta morate da pročitate pre upotrebe leka ?
Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, imate hronično oboljenje, poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi (alergični) na lekove.


Kada se efferalgan supozitorije ne smeju koristiti?
Lek ne koristiti u slučaju:

  • poznate preosetljivosti na paracetamol,
  • teškog oboljenja jetre,
  • prisutnog ili skorašnjeg zapaljenja zadnjeg dela debelog creva ili čmara; krvarenja iz debelog creva

Posebna upozorenja:
Odmah se obratite lekaru u slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja izuzetno velike doze.
Lek sadrži paracetamol. Postoje i drugi lekovi koji sadrže ovu aktivnu supstancu. Nemojte kombinovati ove lekove kako ne bi došlo do prekoračenja preporučene dnevne doze. (videti u delu " Doziranje").
Prilikom primene supozitorija postoji mogućnost razvoja lokalne iritacije. Učestalost i jačina iritacije se povećavaju zavisno od trajanja terapije, intervala između doza i primenjenih doza.


Mere opreza:
Ukoliko i pored primene leka bol potraje duže od 5 dana, povišena temperatura duže od 3 dana ili se razvije neki drugi simptom, obavezno se obratite lekaru.
U slučaju teškog oboljenja jetre ili bubrega, obavezno se obratite lekaru pre početka primene paracetamola.


Ukoliko vam je potreban savet ili dodatna informacija, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Interakcije sa lekovima i druge interakcije:
Ukoliko je potrebno da se detetu odredi koncentracija mokraćne kiseline ili šećera u krvi, obavezno obavestiti lekara o upotrebi ovog leka. Kako bi se izbegle moguće interakcije sa lekovima, lekara ili farmaceuta uvek treba obavestiti o upotrebi nekog drugog leka.


Primena u trudnoćii dojenju:
Pod normalnim uslovima, paracetamol se može koristiti u trudnoći i tokom dojenja.

Pre upotrebe bilo kog leka tokom trudnoće i u periodu dojenja treba se posavetovati sa lekarom ili farmaceutom.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama:
Nije poznato.


Kako se lek efferalgan 150 mg, supozitorije upotrebljava?
Ukoliko mislite da lek Efferalgan 150 mg, supozitorije suviše slabo ili jako deluje na organizam deteta, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Doziranje:
Doziranje zavisi od težine deteta, približan uzrast za određenu težinu deteta dat je samo kao relativna odrednica.
Ukoliko ne znate težinu deteta, morate ga izmeriti kako bi se odredila doza.
Postoje različite jačine paracetamola za decu različite težine.
Preporučena dnevna doza paracetamola iznosi 60 mg/kg/dan, podeljeno u 4 pojedinačne doze t.j. oko 15 mg/kg svakih 6 časova.
Usled mogućnosti razvoja lokalne toksičnosti, ne preporučuje se primena supozitorija češče od 4 puta na dan. Trajanje rektalne terapije trebalo bi da je što je moguće kraće.
U slučaju dijareje ne preporučuje se primena supozitorija.
Lek je namenjen deci težine od 8 do 12 kg: doza je jedna supozitorija od 150 mg. U slučaju potrebe, dozu ponoviti nakon 6 časova. Ne sme se prekoračiti dnevna doza od 4 supozitorije za 24 časa.


Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Način primene:
Rektalna primena.


Ukoliko temperatura deteta prelazi 38,5°c, da bi se pospešilo lečenje dobro je preduzeti sledeče:

  • skinite detetu odeću
  • dajte mu dosta tečnosti
  • dete ne bi trebalo da boravi u pretoploj prostoriji
  • ako je potrebno, istuširajte dete vodom za 2°C hladnijom od temperature deteta

Učestalost doza:
Pravilnom primenom leka izbegavaju se fluktuacije u jačini bola i telesnoj temperaturi:
Kod dece, lek se dozira u pravilnim razmacima kako tokom dana tako i tokom noći, naibolje svakih 6 časova. Najmanji interval između dve primene leka može biti 4 časa.
U slučaju teškog oboljenja bubrega (klirens kreatinina manji od 10 ml/min), interval između dve primene leka mora biti najmanje 8 časova.


Ukoliko ste primenili više leka nego što bl trebalo?
Obavezno odmah obavestiti lekara u slučaju predoziranja ili zadesnog trovanja.

Ukoliko ste zaboravili da primenite lek efferalgan 150 mg, supozitorije:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskoćili da uzmete lek!


Moguća neželjena dejstva leka:
Kao i drugi lekovi i efferalgan supozitorije mogu kod određenih osoba izazvati slabije ili jače neželjene efekte:
U retkim slučajevima može doći do pojave osipa na koži, crvenila kože, reakcija preosetljivosti u vidu iznenadnog oticanja lica ili vrata, ili iznenadne malaksalosti uz pad krvnog pritiska. Treba odmah prekinuti sa primenom leka i obratiti se lekaru.
U pojedinačnim slučajevima prijavljeni su izmenjeni rezultati laboratorijskih testova koji zahtevaju redovnu kontroli krvne slike: niske vrednosti određenih belih krvnih zrnaca ili drugih krvnih ćelija (trombocita), što može dovesti do krvarenja desni ili iz nosa. U tom slučaju obavezno se obratite lekaru.
Tokom primene supozitorija može doći do iritacije zadnjeg dela debelog creva ili čmara.

Molimo da obavestite lekara ili farmaceuta ukoliko primetite bilo koji neželjeni efekat, čak i ako nije pomenut u ovom uputstvu.


Rok upotrebe i uslovi čuvanja:
Lek ne upotrebljavati po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.
Čuvati na temperaturi do 30°C.
Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:
Lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
PHARMASVVISS d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd


Naziv i adresa proizvodača:
BRISTOL-MYERS SOUIBB , 304, avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen, France


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama,merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.